Disclaimer Bio2Dental

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van www.bio2dental.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Bio2Dental-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bio2Dental met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie op deze website, kan Bio2Dental niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bio2Dental garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bio2Dental wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Bio2Dental is niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Tevens betekent dit niet dat Bio2Dental de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Bio2Dental aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar verwezen wordt of die verwijzen naar deze website. De informatie op dergelijke websites is door Bio2Dental niet geverifieerd op juistheid, redelijkheid, volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

Informatie gebruiken

Informatie vermeld op deze website is niet bestemd voor het geven van instructies en adviezen voor medische diagnoses, behandelwijzen of therapieën. Tevens is de informatie niet bedoeld ter vervanging of uitbreiding van enig advies. De informatie op de website kan niet worden beschouwd als volledig en er kan ook niet op vertrouwd worden dat deze informatie een specifieke behandelwijze geeft voor een individu. Het is niet de bedoeling om de informatie op deze website te gebruiken in plaats van een consult of enig ander advies van uw tandheelkundig specialist of een andere gekwalificeerde verstrekker van gezondheidszorg.

Indien u toch besluiten neemt die gebaseerd zijn op informatie op deze website zijn deze voor eigen rekening en risico. Bij tandheelkundige vragen, dient u contact op te nemen met uw tandheelkundige specialist of een andere gekwalificeerde deskundige. Voordat u overstapt op een nieuwe behandelwijze, dient u uw tandheelkundig specialist te raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder de inhoud, vormgeving, logo’s) berusten bij Bio2Dental, tenzij anders aangegeven. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bio2Dental.

Wijzigingen

Bio2Dental behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Buitenland

Deze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland. U kunt er niet op vertrouwen dat de informatie verstrekt op deze website geschikt is voor gebruik in andere landen of dat deze informatie beschikbaar is in het buitenland.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van informatie op of via deze website is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. Bio2Dental, noch enige relaties, vertegenwoordigers of werknemers van Bio2Dental, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg zijn van of voortvloeien uit het gebruik van deze website. Bio2Dental is tevens niet aansprakelijk voor het functioneren of niet functioneren van deze website, misbruik van deze website, het verlies van data, vorderingen van derden, en alles in verband met het gebruik van deze website.

Cookiebeleid

Bio2Dental maakt op deze website alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. De functionele cookies zijn technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Deze website plaatst geen niet-functionele cookies.

Social media knoppen

Deze website bevat knoppen om sociale netwerken, zoals Twitter en Linkedin, te promoten of om pagina’s te delen. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes verstrekt door deze sociale netwerken zelf. Deze codes plaatsen onder meer cookies (zie hierboven). Lees a.u.b. regelmatig de privacyverklaring van de relevante sociale netwerken om te zien wat zij met uw persoonsgegeven doen die zij  met deze code verwerven.

E-mail berichten

E-mails verzonden door medewerkers van Bio2Dental zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Bio2Dental staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.